Herunterladen (1.9 MB)

Yannick-Muriel Noah(Intendantin), Statisterie

© Thilo Beu

Herunterladen (1.9 MB)

Giorgos Kanaris(Dirigent, Statisterie)

© Thilo Beu

Herunterladen (2.1 MB)

Ensemble

© Thilo Beu

Herunterladen (3.3 MB)

Tobias Schabel (Oberbademeister), Yannick-Muriel Noah (Intendantin) und Ensemble

© Thilo Beu

Herunterladen (2.6 MB)

Tobias Schabel (Oberbademeister), Yannick-Muriel Noah (Intendantin) und Ensemble

© Thilo Beu

Herunterladen (1.9 MB)

Marie Heesche (Tochter), Tobias Schabel (Oberbademeister), Yannick-Muriel Noah (Intendantin) und Ensemble

© Thilo Beu

Herunterladen (2.6 MB)

Yannick-Muriel Noah (Intendantin) , Statisterie

© Thilo Beu

Herunterladen (2.4 MB)

Marie Heeschen (Tochter) , Yannick-Muriel Noah (Intendantin), Giorgos Kanaris (Dirigent

© Thilo Beu